wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Definicje
Znaczenie terminów w poniższym dokumencie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Sklep – strona internetowa prowadzona pod adresem: www.pamusicsoft.com,
 3. AdministratorPaMusicSoft.com - Miłosz Hemmerling z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. 15 Lipca 83, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. NIP: 995-006-68-63, REGON: 411443618.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu;
 5. Konto Użytkownika – indywidualne konto w Sklepie przypisane do konkretnego Użytkownika pozwalające na korzystanie z określonych funkcji Sklepu;
 6. Użytkownik zalogowany – Użytkownik korzystający ze Sklepu przy użyciu zarejestrowanego w Sklepie Konta Użytkownika i po zalogowaniu na to Konto Użytkownika;
 7. Użytkownik niezalogowany - Użytkownik korzystający ze Sklepu bez zalogowania na Konto Użytkownika;
 8. Podkład muzyczny – Aranżacja muzyczna midi lub styl akompaniamentu dla instrumentu marki KORG, występujący pod postacią plików .mid, .sty, .stg. W komplecie z podkładem muzycznym klientowi dostarczane są również pliki z danymi (np .txt). Wszystkie pliki udostępniane są w katalogu .zip wyłącznie za pośrednictwem Sklepu PaMusicSoft.com;
 9. Utwory – utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim utrwalone w Podkładach muzycznych;
 10. Artystyczne Wykonania – artystyczne wykonania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim utrwalone w Podkładach muzycznych;
 11. Fonogramy – fonogramy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim utrwalone w Podkładach muzycznych,
 12. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm);
 13. Newsletter – biuletyn informacyjny rozsyłany do Użytkowników stosownie do postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzony jest przez Administratora.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: office@pamusicsoft.com
 3. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne (z zastrzeżeniem odpłatności związanych z korzystaniem z funkcjonalności określonych w § 3 ust. 1 lit. c). Użytkownik ponosi opłaty za korzystanie z Internetu zgodnie z umową łączącą go z dostawcą internetu.
 4. Sklep działa m.in. w technologiach PHP , MySql,  JavaScript.
 5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox, Chrome, Edge lub Safari w najnowszych wersjach.
 6. Zastosowane w Sklepie technologie mogą wymagać do poprawnego działania odpowiednich wtyczek lub funkcjonalności uruchomionych w systemie operacyjnym urządzenia Użytkownika lub w przeglądarce internetowej.

§ 3. Funkcjonalności Sklepu

 1. Sklep umożliwia Użytkownikom:
  a) zapoznanie się z katalogiem Podkładów muzycznych, które zgodnie z Regulaminem mogą być udostępniane i licencjonowane Użytkownikom;
  b) zapoznanie się z poglądowymi wersjami demonstracyjnymi Podkładów muzycznych;
  c) pobieranie Podkładów muzycznych i uzyskanie licencji na korzystanie z Podkładów muzycznych;
  d) utworzenie Konta Użytkownika;
  e) otrzymywanie Newslettera;
  f) dostęp do dokumentów, których udostępnienie w Sklepie jest obowiązkowe (Regulamin, polityka prywatności i cookies, dostawa, płatność, zwroty).
 2. Określone funkcjonalności lub promocje mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych.

§ 4. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami;
  b) niekorzystania ze Sklepu do działania na szkodę Administratora lub osób trzecich;
  c) niewprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika jest ponadto zobowiązany do:
  a) aktualizowania danych podanych przy zakładaniu Konta Użytkownika;
  b) zachowania w tajemnicy danych umożliwiających logowanie w Serwisie;
  c) nieujawniania osobom trzecich danych umożliwiających logowanie w Serwisie;
  d) niekorzystania z Kont Użytkownika zarejestrowanych przez innych Użytkowników, w tym do niepodejmowania prób zalogowania się na cudze Konto Użytkownika;
  e) pobierania Podkładów muzycznych wyłącznie w celu korzystania z nich w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności nieudostępniania Podkładów muzycznych osobom trzecim;
  f) zabezpieczenia pobranych Podkładów muzycznych przed bezprawnym uzyskaniem dostępu do nich przez osoby trzecie.

§ 5. Konto użytkownika

 1. Konto Użytkownika może zostać założone wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zakładając Konto - Użytkownik podaje w przeznaczonym do tego formularzu (zamieszczonym w Sklepie) wyłącznie niezbędne dane potrzebne później podczas realizacji zamówienia lub np. wystawienia dokumentu sprzedaży itp. Są to m.in: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon.
 3. Zakładając Konto - Użytkownik ustala także hasło służące do logowania w Sklepie oraz login (oznaczenie identyfikujące Użytkownika w Sklepie).
 4. Przetwarzanie danych zgromadzonych w ramach Konta Użytkownika odbywa się na zasadach przewidzianych w Polityce Prywatności.
 5. Niedozwolone jest zakładanie Kont Użytkownika dla osób trzecich lub przy użyciu fikcyjnych danych.
 6. Dla każdego z Użytkowników może istnieć wyłącznie jedno Konto Użytkownika.
 7. Niedozwolona jest zmiana podmiotu, dla którego zarejestrowano dane Konto Użytkownika.
 8. Niedozwolone jest udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom.
 9. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować Konto Użytkownika, wybierając odpowiednią opcję w panelu służącym do obsługi Konta Użytkownika lub kontaktując się bezpośrednio z obsługą Sklepu (office@pamusicsoft.com)
 10. Administrator może zlikwidować Konto Użytkownika w razie, gdy:
  a) dane podane przy zakładaniu Konta Użytkownika są danymi fikcyjnymi lub danymi innej osoby niż Użytkownik, który założył dane Konto Użytkownika;
  b) dany Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika;
  c) dane Konta Użytkownika wykorzystywane jest przez więcej niż jedną osobę lub jest wykorzystywane przez podmiot niebędący osobą fizyczną;
  d) dany Użytkownik korzysta z cudzego Konta Użytkownika lub podejmuje umyślnie próby zalogowania się na cudze Konto Użytkownika;
  e) Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
  f) Konto Użytkownika wykorzystywane jest do bezprawnego działania na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 11. Wraz z likwidacją Konta Użytkownika przesyłana jest na podany przy zakładaniu Konta Użytkownika adres e-mail informacja potwierdzająca usunięcie Konta Użytkownika, a wszelkie zgromadzone w jego ramach dane są usuwane.
 12. Likwidacja Konta Użytkownika skutkuje ustaniem po stronie Użytkownika i Administratora zobowiązań związanych z utrzymywaniem Konta Użytkownika. Nie wyłącza to odpowiedzialności za naruszenia takich zobowiązań, które miały miejsce przed likwidacją Konta Użytkownika.

§ 6. Prawa do nagrań

 1. Administrator jest podmiotem uprawnionym do udzielania Użytkownikom licencji na korzystanie z Artystycznych Wykonań i Fonogramów w zakresie wynikającym z Regulaminu.
 2. Administrator nie jest podmiotem praw autorskich do Utworów. Korzystanie przez Użytkowników z Utworów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty (np. publiczne wykonanie w celach zarobkowych) wymaga uzyskania stosownej licencji w zakresie praw autorskich.
 3. Korzystanie z Podkładów muzycznych powinno następować z poszanowaniem praw osobistych oraz dóbr osobistych podmiotów trzecich.

§ 7. Udostępnianie Podkładów muzycznych/ dostawa

 1. Podkłady muzyczne są udostępniane w Sklepie odpłatnie.
 2. Informacje o dostępnych Podkładach muzycznych, w tym ich format dla konkretnego instrumentu KORG i cena dostępna jest przy każdym udostępnionym w Sklepie Podkładzie muzycznym.
 3. Podkłady muzyczne mogą być udostępniane zarówno Użytkownikom zalogowanym jak i Użytkownikom niezalogowanym.
 4. W celu uzyskania (zakupu) Podkładów muzycznych Użytkownik składa zamówienie, co następuje przez wybór Podkładów muzycznych w Sklepie i potwierdzenie zamówienia.
 5. Udostępnienie Podkładów muzycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora zapłaty za wybrane przez Użytkownika Podkłady muzyczne dokonanej zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Sklepie. Udostępnienie Podkładów muzycznych następuje przez przekazanie Użytkownikowi danych umożliwiających ich pobranie (download).
 6. Użytkownik posiadający lub nieposiadający Konta Użytkownika (lub który dokonał zakupu jako Użytkownik niezalogowany) może w razie utraty Podkładów muzycznych zwrócić się do Administratora o ponowne ich udostępnienie, dokumentując w dowolny sposób ich poprzedni zakup w PaMusicSoft.com

§ 8. Licencja

 1. Wraz z udostępnieniem Podkładów muzycznych, Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Artystycznych Wykonań i Fonogramów, której zakres określony jest poniższymi postanowieniami:
  - 1) Użytkownik może skopiować Podkłady muzyczne na urządzenie używane przez Użytkownika do odtwarzania Podkładów muzycznych - urządzenie docelowe, np pamięć wewnętrzna instrumentu KORG Pa, pendrive itp.
  - 2) W przypadku zmiany przez Użytkownika urządzenia docelowego, Administrator rozszerza licencję o możliwość korzystania z Podkładów muzycznych na nowym urządzeniu docelowym pod warunkiem, że właścicielem kolejnego urządzenia docelowego (na którym będzie oprogramowanie zakupione z PaMusicSoft.com) jest Użytkownik.
  - 3) Użytkownik, który uzyskał Podkłady jako Użytkownik zalogowany, może publicznie odtwarzać Podkłady muzyczne z urządzenia, o którym mowa w pkt 1, jednak wyłącznie w okresie, w którym widnieje, jako Użytkownik w PaMusicSoft.com (posiada Konto Użytkownika)
  - 4) Użytkownik może pobrać lub skopiować Podkłady muzyczne na komputer lub inne urządzenie czy nośnik (lub stworzyć kopię Podkładów muzycznych na takim urządzeniu lub nośniku w celu skopiowania ich na urządzenie docelowe pod warunkiem, że nie udostępni w żaden sposób Podkładów muzycznych osobom trzecim.
  - 5) Użytkownik może dokonywać edycji Podkładów muzycznych z zastrzeżeniem poszanowania autorskich praw osobistych. 
  - 6) Po uzyskaniu odrębnej zgody (która może zostać udzielona za pośrednictwem wiadomości e-mail) Użytkownik może udostępniać Podkłady muzyczne publicznie w internecie (np. w serwisie YouTube) jednak wyłącznie w połączeniu z obrazem (stanowiącym utwór w rozumieniu prawa autorskiego) stworzonym przez Użytkownika lub na jego zlecenie i pod warunkiem zamieszczenia oznaczenia (np. w opisie filmu w serwisie YouTube) o treści: „W filmie wykorzystano Podkład muzyczny na instrument marki KORG PaXXX zakupiony w PaMusicSoft.com”, gdzie "XXX" oznacza cyfrę modelu właściwego Korga. Jest to warunek konieczny, dla uzyskania zgody na publikację Podkładu muzycznego. Użytkownik nie jest uprawniony do umożliwiania osobom trzecim pobierania takich materiałów audiowizualnych lub samych Podkładów muzycznych.
  - 7) Użytkownik nie jest upoważniony do udzielania sublicencji.
  - 8) Licencja jest nieograniczona terytorialnie.
  - 9) Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, z wyłączeniem licencji na publiczne odtwarzanie, której czas trwania jest uregulowany w punkcie 3.
 2. Licencja, o której mowa w niniejszej sekcji, nie obejmuje licencji na korzystanie z przedmiotów praw autorskich. Korzystanie przez Użytkowników z Utworów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty (np. publiczne odtwarzanie w celach zarobkowych) wymaga uzyskania stosownej licencji w zakresie praw autorskich (ZAiKS)

§ 9. Zasady płatności, ceny, faktury

 1. W przypadku zamówienia złożonego przez Użytkownika zalogowanego lub niezalogowanego, po potwierdzeniu zamówienia następuje przekierowanie na stronę internetową odpowiedniego systemu płatności, który umożliwia wybór formy płatności oraz dokonanie płatności. 
 2. Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami pochodzącymi od wybranego pośrednika płatności (PayU lub PayPal). Sklep PaMusicSoft.com nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnianie formularzy płatności, brak środków na koncie, brak przekazania płatności przez operatora, itp.. Kwestie sporne, pytania dotyczące samej realizacji płatności do Sklepu Użytkownik kieruje wyłącznie do pośrednika płatności.
 3. Nie jest konieczne przekazanie przez Użytkownika potwierdzeń przelewu, wpłaty i nie wpływa to na realizację zamówienia, ponieważ udostępnienie Podkładów muzycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora zapłaty.
 4. Ceny Podkładów muzycznych podawane są w walutach odpowiednich dla wybranego języka / kraju, który wybiera Użytkownik. Ceny są równe dla wszystkich wersji językowych i przeliczane według aktualnego kursu walut z danej chwili. Cena zawiera wszystkie składniki (w tym podatek).
 5. Faktury/ rachunki Sklep PaMusicSoft.com wystawia ostatniego dnia każdego miesiąca. Tego samego dnia są one wysyłane do klientów pocztą elektroniczną (po przez e-mail).

§ 10. Newsletter

 1. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika otrzymują na przypisany do Konta Użytkownika adres e-mail newsletter (biuletyn informacyjny) , zawierający informacje o promocjach organizowanych przez Administratora.
 2. Zgoda na otrzymywanie newslettera nie jest warunkiem korzystania ze Sklepu.
 3. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może w każdym czasie i bez jakichkolwiek powodów zrezygnować z otrzymywania newslettera (biuletynu informacyjnego) przez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w panelu służącym do obsługi Konta Użytkownika. Powoduje to natychmiastowe zaprzestanie doręczania newslettera przez Administratora.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Użytkowników przesyłane do Administratora w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają ochronie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Zasady na jakich są przetwarzane przez Administratora dane osobowe określa Polityka prywatności i plików cookies, dostępna na stronie internetowej PaMusicSoft.com w zakładce "Polityka Prywatności" (na dole strony).

§ 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu/ działania Podkładów muzycznych

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Sklepu mogą być kierowane przez Użytkowników pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: office@pamusicsoft.com.
 2. Jeżeli informacje przekazane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 3. Odpowiedź na reklamację, zawierająca informację o sposobie jej rozpatrzenia lub o konieczności uzupełnienia reklamacji, udzielana jest przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Podkładów muzycznych zakupionych przez Użytkownika zalogowanego lub niezalogowanego (plików midi, stylów akompaniamentu, brzmień, Expansion Packów) należy kierować wyłącznie pisemnie na adres office@pamusicsoft.com wraz z bardzo dokładnym opisem reklamowanego Podkładu muzycznego. 
 5. Klient zapoznając się przed zakupem z plikiem demonstracyjnym mp3 konkretnego Podkładu muzycznego przyjmuje do wiadomości, że plik demonstracyjny jest zawsze poglądowy dla danej serii instrumentu KORG Pa i mimo fizycznego nagrania wielu wersji demonstracyjnych dla różnych instrumentów - brzmienie zakupionego Podkładu muzycznego w instrumencie docelowym Użytkownika może różnić się w zależności od wykorzystywanego systemu nagłaśniającego, ustawień własnych instrumentu, kompresji pliku demonstracyjnego mp3, a także specyficznego ustawienia położenia samego instrumentu w warunkach przestrzeni, w których się znajduje (np zbyt bliskie ustawienie głośników keyboardu przy ścianach pomieszczenia). 
 6. Poglądowy plik demonstracyjny mp3 przy plikach midi lub stylach z oznaczeniem "...pa5x_demo" nagrywany jest odpowiednio dla instrumentu Korg Pa5x i dla całej serii związanej z flagowym instrumentem Korg Pa5x. Poglądowy plik demonstracyjny mp3 przy plikach midi lub stylach z oznaczeniem "...pa4x_demo" nagrywany jest odpowiednio dla instrumentu Korg Pa4x i dla całej serii związanej z flagowym instrumentem Korg Pa4x, tj. modelami Pa4x, Pa1000, Pa700. Poglądowy plik demonstracyjny mp3 przy plikach midi lub stylach z oznaczeniem "...pa3x_demo" nagrywany jest odpowiednio dla instrumentu Korg Pa3x i dla całej serii związanej z flagowym instrumentem Korg Pa3x, tj modelami Pa3x, Pa3xLe, Pa900, Pa600, Pa300 i dla starszej serii związanej z flagowym instrumentem Pa2x, tj modelami Pa2x, Pa800, Pa500. 
 7. Jeśli przy odpowiednim Podkładzie muzycznym dla modelu Pa5x Musikant (Pa5xMskt) nie widnieje plik demonstracyjny mp3 z instrumentu Korg Pa5x Musikant, to właściwym dla niego pozostaje plik demonstracyjny mp3 z modelu Pa5x. 
 8. Jeśli przy odpowiednim Podkładzie muzycznym dla modelu Pa4x Musikant (Pa4xMskt), Pa1000 z rozszerzeniem SD Musikant (Pa1000Mskt), Pa700 z rozszerzeniem SD Musikant (Pa700Mskt) nie widnieje plik demonstracyjny mp3 z odpowiedniego instrumentu wyposażonego w rozszerzeniem "Musikant", to właściwym dla niego pozostaje plik demonstracyjny mp3 z modelu Pa4x. 
 9. Podkłady muzyczne dostępne w Sklepie PaMusicSoft.com dla modelu KORG z rozszerzeniem Musikant mogą, ale nie muszą różnić się brzmieniowo i technicznie od wersji modelu standardowego (International). 
 10. Sklep PaMusicSoft.com nie ponosi odpowiedzialności za zakup przez Użytkownika Podkładu muzycznego w innej wersji, niż dla posiadanego instrumentu/ modelu Korga.
 11. Wszelkie roszczenia Użytkownika z tytułu instalacji na urządzeniu docelowym i zastosowania dla posiadanego instrumentu KORG Pa innego pliku Podkładu muzycznego (niezgodnego z posiadanym modelem  Korga Pa) uważa się za bezzasadne! 

§ 13. Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników pisemnie (w formie poczty elektronicznej e-mail) o konkretnych informacjach, jakie zmiany z jaką datą zostaną umieszczone w Regulaminie w terminie 14 dni przed datą wprowadzenia zmian. Użytkownik ma prawo wystąpić o dodatkowe informacje dotyczące wprowadzanych zmian w drodze pisemnej (korespondencja e-mail). Administrator musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zapytania i w tym czasie bez względu na datę wprowadzenia zmian w Regulaminie, Użytkownika z którym prowadzona jest korespondencja wyjaśniająca nie obowiązuje zmiana Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.
 3. Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może poinformować Administratora o braku akceptacji zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach (przesłanej w sposób przewidziany w ust. 1). W takim przypadku Użytkownik nie jest związany zmienionym Regulaminem, a Konto Użytkownika podlega likwidacji z konsekwencjami przewidzianymi w § 5 ust. 11 i 12.
§ 14. Uprawnienia do odstąpienia od umowy/ zwroty
 1. W przypadku zakupu treści elektronicznych ( pliki midi, styl akompaniamentu, brzmienie, Expansion Pack),  w momencie pobrania produktu cyfrowego przez Klienta, Klient traci możliwość zwrotu zakupionego produktu. Reguluje to ustawa o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827, art.38).

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Sklepu PaMusicSoft.com jest prawo polskie.
 2. Spory związane z funkcjonowaniem Sklepu rozpoznawane będą przez polskie sądy właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu